miércoles, 25 de marzo de 2009

"Catalunya no té Estat; per tant, no és una nació". Entrevista a Arcadi Espada

«Arcadi Espada: "Catalunya no té Estat; per tant, no és una nació"»

«"Sóc poc partidari de les ficcions, i l'Estatut és una ficció, que ja es veu en el finançament"»

Arcadi Espada té el perfil d’allò que Luis Alberto de Cuenca ha definit com a joven airado. Espada, ara de nou lluny de l’intent de fer política que va provar amb Ciutadans, explica en aquesta entrevista les seves raons contra l’Estatut.


Per què, no a l’Estatut?
Perquè jo sóc poc partidari de les ficcions, i l’Estatut és una ficció. Es veu, per exemple, en el finançament. Quan es va aprovar, els propagandistes deien que resolia el finançament. I no és així...

Però és culpa de l’Estatut o dels que l’havien de desenvolupar?
Resulta que la gent que va aprovar l’Estatut és la que gestiona el seu desenvolupament.

Però vostè dóna la culpa a l’Estatut, no al govern que l’incompleix... És normal que una llei no es compleixi?
En absolut. Però l’obligació dels que fan les lleis és assegurar-se que el seu compliment serà el que marqui el desenvolupament dels dies. Aquestes qüestions s’han de tenir en compte. El que no es pot dir és que el text aquest de l’Estatut ens resoldrà màgicament el problema del finançament.

No es deia màgicament, sinó perquè era una llei orgànica...
El cas és que no s’ha resolt. I passem a una segona qüestió. Un text legal que no està aprovat ni pel 50% de la població del país no té legitimitat. Tercer aspecte: és un Estatut sense precedents al dret constitucional, en el qual el subjecte constituent proclama a través del mateix text que és una nació.

La Constitució també ho diu, que Espanya és una nació...
Sí, però no la proclama. No utilitza la Constitució per proclamar que Espanya sigui una nació. És a dir, que això ve d’enrere. No és el text el que crea la nació espanyola. La nació espanyola ve d’on ve, i aleshores el text diu, en un moment determinat, que Espanya és una nació. Però no proclama que és una nació: ho dóna per fet.

Imaginem que l’Estatut digués, simplement, que Catalunya és una nació. Hi estaria d’acord?
Per a mi, que l’Estatut proclami que Catalunya és una nació és com si proclama que els gossos tenen sis potes.

Insisteixo. Li semblaria bé o malament?
No té cap importància. Ni en el cas d’Espanya tampoc. L’únic concepte racional, il·lustrat, de nació, és el que l’equipara a l’Estat. En aquest sentit, com que Catalunya no té un Estat, Catalunya no és una nació. L’única manera de treure el concepte de nació del bagul de la ignorància i la inconsciència tribal és assimilar-ho a un Estat.

Hi ha un estirabot d’Eugeni d’Ors: “Ni vostè, ni jo, ni el Papa de Roma, no sabem què és una nació”. Què li sembla?
És una frase orsiana bastant realista. El que és important són els Estats, és a dir els pactes de convivència legalitzats, per resoldre problemes.

Quines altres ficcions hi ha a l’Estatut?
La de la llengua pròpia. És un concepte estúpid, que no té cap tradició filològica. No només per l’obvietat que els territoris no tenen llengua, sinó perquè a Catalunya hi ha dues llengües. Caldria haver introduït a l’Estatut la llengua que segurament és la més usada per la majoria dels catalans: el castellà.

I de l’obligatorietat de conèixer el català? Què n’opina?
En això es mostra que tenim uns polítics mediocres, que només es fixen en Madrid. Estan subordinats a Madrid, fins els independentistes. Per això han copiat l’article de la Constitució segons el qual el castellà és obligatori.

Està en desacord que el castellà sigui obligatori?
És obvi que hi estic en desacord. Hi ha hagut a Catalunya un mimetisme d’una cosa dolenta que s’havia fet a Espanya. Hi ha una estratègia retòrica i epistemològica curiosa: creure que de dues mentides en surt la veritat.

Bé: en aquest cas, es tracta d’una norma de contrapès.
Una estupidesa, en qualsevol cas. Una estupidesa bessona.

Tornem al finançament, tal com està previst a l’Estatut...
El problema és que no hi ha un finançament català, sinó el finançament d’un Estat. El discurs nacionalista diu: el finançament de Catalunya, el resolc jo. Doncs no, perdoni: el finançament d’Espanya el resol Espanya. I la bilateralitat és una altra ficció. Els ciutadans espanyols tenen els mateixos drets a León, a Lugo i a Girona: per tant, la bilateralitat no té sentit. El finançament només pot ser resolt en el conjunt de l’Estat, amb la LOFCA.

Quina és la solució del contenciós Catalunya-Espanya?
El contenciós Catalunya-Espanya no existeix. Hi ha un petit contenciós entre una petita part de la població de Catalunya, que voldria no tenir cap vincle polític amb els espanyols. I aquesta petita part s’expandeix perquè sentimentalment els seus arguments són recollits per una part més gran de la població catalana.

Com li agradaria que fos Catalunya d’aquí a 50 anys?
M’agradaria que ningú no pogués fer una entrevista com aquesta. Però és difícil. En la pitjor hipòtesi, el problema entre Catalunya i Espanya no és real, sinó una ficció. I em temo que, si el problema no existeix, la solució és introbable. Probablement, d’aquí a 50 anys estarem igual.


«Arcadi Espada: Cataluña no tiene Estado; por lo tanto, no es una nación"

«Soy poco partidario de las ficciones, y el Estatuto es una Ficción, lo que se ve en la financiación.»


Arcadi Espada tiene el perfil de lo que Luis Alberto de Cuenca ha definido como joven airada. Espada, ahora de nuevo lejos del intento de hacer política que probó con Ciudadanos, explica en esta entrevista sus razones contra el Estatuto.

Por qué, no al Estatuto?
Porque yo soy poco partidario de las ficciones, el Estatuto es una ficción. Se ve, por ejemplo, en la financiación. Cuando se aprobó, los propagandista decían que resolvía la financiación. Y no es así ...

Pero es culpa del Estatuto o de los que la tenían que desarrollar?
Resulta que la gente que aprobó el Estatuto es la que gestiona su desarrollo.

Pero usted da la culpa al Estatuto, no al gobierno que la incumple ... Es normal que una ley no se cumpla?
En absoluto. Pero la obligación de los que hacen las leyes es asegurarse de que su cumplimiento será el que marque el desarrollo de los días. Estas cuestiones deben tenerse en cuenta. Lo que no se puede decir es que el texto este del Estatuto nos resolverá mágicamente el problema de la financiación.

No se llamaba mágicamente, sino porque era una ley orgánica ...
El caso es que no se ha resuelto. Y pasamos a una segunda cuestión. Un texto legal que no está aprobado ni por el 50% de la población del país no tiene legitimidad. Tercer aspecto: es un Estatuto sin precedentes al derecho constitucional, en el que el sujeto constituyente proclama a través del mismo texto que es una nación.

La Constitución también lo dice, que España es una nación ...
Sí, pero no la proclama. No utiliza la Constitución para proclamar que España sea una nación. Es decir, que esto viene de atrás. No es el texto el que crea la nación española. La nación española viene de donde viene, y entonces el texto dice, en un momento determinado, que España es una nación. Pero no proclama que es una nación: lo da por hecho.

Imaginemos que el Estatuto dijera, simplemente, que Cataluña es una nación. Estaría de acuerdo?
Para mí, que el Estatuto proclame que Cataluña es una nación es como si proclama que los perros tienen seis patas.

Insisto. Le parecería bien o mal?
No tiene ninguna importancia. Ni en el caso de España tampoco. El único concepto racional, ilustrado, de nación, es lo que lo equipara al Estado. En este sentido, como Cataluña no tiene un Estado, Cataluña no es una nación. La única manera de sacar el concepto de nación del baúl de la ignorancia y la inconsciencia tribal es asimilarse a un Estado.

Hay un dicho de Eugeni d'Ors: "Ni usted, ni yo, ni el Papa de Roma, no sabemos qué es una nación". ¿Qué le parece?
Es una frase orsiana bastante realista. Lo importante son los Estados, es decir los pactos de convivencia legalizados, para resolver problemas.

¿Qué otras ficciones hay en el Estatuto?
La de la lengua propia. Es un concepto estúpido, que no tiene ninguna tradición filológica. No sólo por la obviedad que los territorios no tienen lengua, sino porque en Cataluña hay dos lenguas. Deberían haberse introducido en el Estatuto la lengua que seguramente es la más usada por la mayoría de los catalanes: el español.

Y de la obligatoriedad de conocer el catalán? ¿Qué opina?
En esto se muestra que tenemos unos políticos mediocres, que sólo se fijan en Madrid. Están subordinados en Madrid, hasta los independentistas. Para ello han copiado el artículo de la Constitución según el cual el español es obligatorio.

Está en desacuerdo que el español sea obligatorio?
Es obvio que estoy en desacuerdo. Ha habido en Cataluña un mimetismo de algo malo que se había hecho en España. Hay una estrategia retórica y epistemológica curiosa: creer que de dos mentiras sale la verdad.

Bien: en este caso, se trata de una norma de contrapeso.
Una estupidez, en cualquier caso. Una estupidez gemela.

Volvemos a la financiación, tal como está previsto en el Estatuto ...
El problema es que no hay una financiación catalana, sino la financiación de un Estado. El discurso nacionalista dice: la financiación de Cataluña, el resuelvo yo. Pues no, perdone: la financiación de España el resuelve España. Y la bilateralidad es otra ficción. Los ciudadanos españoles tienen los mismos derechos en León, en Lugo y en Gerona: por tanto, la bilateralidad no tiene sentido. La financiación sólo puede ser resuelto en el conjunto del Estado, con la LOFCA.

¿Cuál es la solución del contencioso Catalunya-España?
El contencioso Cataluña-España no existe. Hay un pequeño contencioso entre una pequeña parte de la población de Cataluña, que quisiera no tener ningún vínculo político con los españoles. Y esta pequeña parte se expande porque sentimentalmente sus argumentos son recogidos por una parte mayor de la población catalana.

Cómo le gustaría que fuera Cataluña dentro de 50 años?
Me gustaría que nadie pudiera hacer una entrevista como esta. Pero es difícil. En la peor hipótesis, el problema entre Cataluña y España no es real, sino una ficción. Y me temo que, si el problema no existe, la solución es introbable. Probablemente, de aquí a 50 años estaremos igual.


AVUI

Traducido al español por indi

0 comentarios: